Toegang voor artsen – wetenschappelijk onderzoek

Op deze subpagina kan u info vinden over lopende wetenschappelijke onderzoeken die voor uzelf of voor uw patiënten interessant zouden kunnen zijn, of waarmee u onze collega’s kan helpen en steunen.
Wilt u zelf een lopende studie bekendmaken via deze pagina, graag uw mail aan kringhaaz@gmail.com.  Het kringbestuur zal de inhoud evalueren en bespreken of deze studie toegevoegd kan worden.

Binnenkort start het IMOCAFV project.

In het project wordt onderzoek gevoerd naar de impact van het maken van on onderlinge afspraken tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren binnen de eerste lijn omtrent de aanpak van intrafamiliaal geweld. Het project wordt ondersteund door ebpracticenet.

Het omvat een verdiepende vorming die aansluit bij het bestaande vormingsaanbod rond intrafamiliaal geweld voor huisartsen. Momenteel worden hiervoor ideeën ingezameld aan de hand van een korte online bevraging in alle eerstelijnszones. De link vindt u terug in de bijgevoegde brief.  Op basis van deze input wordt in juni een gespreksgroep over samenwerking gepland in een aantal pilootzones (zie hieronder).

Daarom zou ik u willen vragen om onderstaande brief met link naar de bevraging te willen verspreiden naar alle leden van uw kring. Hoe meer huisartsen hieraan deelnemen, hoe beter de nominale groepen de mening en ervaring van de huisartsen kunnen meenemen in de consensusvorming.

brief aan huisartsenkringen over IMOCAFV project_samenwerken rond IFG

Ook is het een gelegenheid om extra gemotiveerde en geïnteresseerde huisartsen te detecteren die zich verder willen engageren in het project (los van de ELZ waarin ze zich bevinden).

Ter info: het IMOCAFV-project gaat weldra van start in de volgende eerstelijnszones:

  • ELZ Westhoek en ELZ Westkust en Polder (West-Vlaanderen)
  • ELZ Scheldekracht (Oost-Vlaanderen). CAW Oost-Vlaanderen en VLOCO. ELZ Aalst en ELZ Dender toonden ook interesse in Oost-Vlaanderen
  • ELZ Antwerpen-Noord (FJC Antwerpen)
  • ELZ Klein-Brabant-Vaartland (FJC Mechelen)
  • FJC de Kempen en de Welzijnsraad de Kempen toonden interesse in het bijzonder in de zones ELZ Kempenland, ELZ Midden-Kempen en ELZ Baldemore (definitieve afspraken worden binnenkort gemaakt)
  • ELZ ZOHageland is nog in bespreking (CAW Oost-Brabant)

 

Uitkijkende naar een groot aantal deelnemende huisartsen danken wij u reeds bij voorbaat voor de verspreiding van de documenten.

Aarzel niet contact op te nemen bij vragen met Dr. Leo Pas (projectleider) of Charlotte Sercu (charlotte.sercu@domusmedica.be)

Geachte,

Als Huisartsen-in-Opleiding maken wij, dr. Tom Robben en dr. Ine Vervoort, een master-na-masterthesis rond het gebruik van een gestandaardiseerde heteroanamnese in de case-finding van dementie. Hierbij wordt binnen de Vlaamse huisartsensetting het gebruik van een heteroanamnestische vragenlijst voor naasten van patiënten met een vermoeden van dementie onderzocht.

Lees hier meer over de thesis

Alvast hartelijk bedankt,

Met vriendelijke groeten

Dr. Tom Robben en Dr. Ine Vervoort

tom.robben@student.kuleuven.be en ine.vervoort@student.kuleuven.be

Master-na-master Huisartsgeneeskunde KU Leuven

Onder begeleiding van professor Birgitte Schoenmakers

Beste collega’s,

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. Hiervoor maakten we een online vragenlijst die we reeds rondstuurden naar alle huisartsenkringen in Vlaanderen. We zagen onze vragenlijst reeds verschijnen in enkele nieuwsbrieven, waarvoor dank.
Tot op heden blijft de respons echter beperkt, en bereikten we nog maar 10% van onze beoogde responses. Daardoor zouden we jullie opnieuw willen vragen om onze vragenlijst op zoveel mogelijk manieren te helpen verspreiden: zij het via fysieke exemplaren met QR-code in de wachtpost, zij het via een rechtstreeks doorsturen van onze informatiebrief.

Hieronder vinden jullie onze mail met informed consent in bijlage terug. Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Collegiale groeten namens alle groepsleden,
Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Dr. Prof. Schoenmakers Birgitte – Huisarts

Geachte collega’s,

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. We gaan op zoek naar de knelpunten die huisartsen ervaren in de detectie en de aanpak van kindermishandeling. Dit doen we enerzijds via een vragenlijst, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Waarom hebben we uw hulp nodig?

We proberen zoveel mogelijk ervaringen van huisartsen te verzamelen, om zo de meest ervaren knelpunten te definiëren.

Belang van de studie: 

  • Er is een hoge prevalentie van kindermishandeling, die steeds jaarlijks toeneemt.
  • Kindermishandeling geeft veel nefaste lange termijneffecten met grote biopsychosociale impact.
  • Vroegtijdige opsporing van kindermishandeling heeft een significant economisch voordeel.
  • Pandemieën zijn gekenmerkt door een daling van de beschermende factoren en een toename van de risicofactoren voor kindermishandeling.

 

Wat wordt er van u verwacht? Het invullen van de enquête neemt een 10-tal minuten in beslag.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie,

kunt u deelnemen via onderstaande link.

Voor aanvang van de studie vindt u hierbij het toestemmingsformulier (informed consent form) : Informatiebrief en informed consent

Link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOzCDszwz0ztOKy

Alvast bedankt voor uw tijd om deze mail door te nemen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast om aan dit onderzoek mee te werken als wij!

Voor een 2de deel van onze studie hebben we enkele huisartsen nodig die deelnemen aan een interview, gevolgd door een discusieforum. Indien jullie wensen deel te nemen aan dit onderdeel of graag extra informatie hadden ontvangen stuur dan een mailt naar het volgende e-mailadres: (knelpuntenkindermishandeling@gmail.com)

Deze studie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers en werd goedgekeurd door ethisch commissie onderzoek UZ/KU Leuven. MP018427-nummer.

Met vriendelijke groeten namens alle groepsleden,

Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte – Huisarts
(knelpuntenkindermishandeling@gmail.com)

“Ik ben een huisarts in opleiding en graag stel ik u mijn masterproef voor. Hierbij bevragen we Vlaamse huisartsen rond kennis en percepties van professionele tolken tijdens consultaties.

Wat maakt dit onderzoek zo relevant?

Tijdens uw consultaties komt u waarschijnlijk in aanraking met patiënten of hun familie die de voertaal of een gemeenschappelijke alternatieve taal (vb. Engels) niet of onvoldoende spreken of begrijpen. Hierdoor ontstaat een taalbarrière. Arts of patiënt kunnen zich hierdoor onvoldoende uitdrukken en miscommunicatie kan optreden. Uit onderzoek weten we dat het gebruik van professionele tolken zorgt voor meer kwaliteit in de zorg.

Dit is de eerste grootschalige bevraging bij Vlaamse huisartsen rond dit thema. Aan de hand van dit onderzoek kan nagegaan worden wat de noden zijn bij de Vlaamse huisarts om het gebruik van een professionele tolk te stimuleren.

Ook indien u weinig of geen gebruik maakt van professionele tolken, willen we u vragen om deze vragenlijst toch in te vullen.

Indien u niet wenst deel te nemen, mag ik u vragen om toch de link te openen en kort enkele vragen  in te vullen. Dit is ook waardevolle informatie voor het onderzoek.

Het invullen van de enquête duurt 5 à 8 minuten. Klik hier om de enquête te starten.

Op het einde van de enquête vindt u enkele praktische tips voor de organisatie van taalondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Hartelijk dank voor uw enthousiasme en medewerking.

Deze enquête kadert binnen een MaNaMa thesis huisartsgeneeskunde van HAIO Hannah Keymeulen onder leiding van promotor Prof. Dr. Stéphanie De Maesschalck en werd goedgekeurd door de ethische commissie UGent.”

Beste (para-)medische hulpverlener,

Binnen het Vlaamse zorglandschap is er sinds enkele jaren een toename van mobiele psychiatrische teams die langdurige zorg verlenen aan personen met een ernstig psychiatrische aandoening. Ook binnen uw regio is een mobiel team actief (Mobiel Team Multiversum).

Bij personen met een ernstig psychiatrische aandoening, de doelgroep van deze mobiele teams, is er sprake van een lagere levensverwachting (circa 13-30 jaar minder) vergeleken met de algemene bevolking. Van deze vervroegde mortaliteit kan 60% worden toegeschreven aan lichamelijke aandoeningen. Desondanks deze feiten blijkt uit onderzoek dat correcte screening en opvolging met betrekking tot lichamelijke klachten binnen deze doelgroep slechts bij 30% wordt uitgevoerd. Omdat mobiele teams eerder gericht zijn op de psychosociale context is het van belang in te zetten op samenwerking en coördinatie zorg tussen deze gespecialiseerde teams en andere (eerstelijns)hulpverlening.

Momenteel loopt er vanuit de Universiteit Antwerpen een onderzoek waarbij 2 ‘liaisonverpleegkundigen’ binnen het mobiele team Multiversum somatische screening en samenwerking trachten te faciliteren en drempelverlagend te werken. Om in te schatten hoe u momenteel de samenwerking met het mobiele psychiatrisch omtrent lichamelijke opvolging van hun cliënten ervaart hadden we u graag gevraagd volgende korte (5-10 minuten) vragenlijst in te vullen.  De vragenlijst vindt u via DEZE LINK

In september 2022 zal u een tweede uitnodiging krijgen om na te gaan of het inzetten van deze verpleegkundigen de ervaren samenwerking kan verbeteren.

Wij danken u alvast van harte om uw deelname aan dit onderzoek! Bij verdere vragen kan u steeds terecht bij onderstaande onderzoeker.

 

Met vriendelijke groeten,

Martens Nicolaas

Predoctoraal onderzoeker

Nicolaas.martens@uantwerpen.com

Onder supervisie van:

Prof. dr. Geert Dom

Dr. Marianne Destoop

Graag zouden wij willen vragen of de huisartsen betrokken willen zijn in ons onderzoek (vanuit de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en KU Leven) waarbij we een website voor personen met dementie en hun mantelzorger over vroegtijdige zorgplanning evalueren.

De website is ontwikkeld samen met personen met dementie, hun mantelzorgers, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie. De website heeft als doel om personen met dementie en hun mantelzorgers te informeren over en te ondersteunen bij het nadenken en samen te praten over voorkeuren en wensen over toekomstige zorg en behandelingen.

In oktober zullen we starten met een grote studie om de website te evalueren. We zoeken hiervoor personen met dementie en hun mantelzorgers. Wij zouden u willen vragen of uw organisatie bereid is om ons te helpen met het rekruteren.

Het rekruteren houdt het volgende in:
• Kort de website en studie voor stellen aan de persoon met dementie en de mantelzorger (via flyer);
• Als men geïnteresseerd is, hen te vragen of je hun contactgegevens mag doorgeven aan de onderzoekers;
• De contactgegevens doorsturen naar de onderzoeker;
• De onderzoekers nemen vervolgens zelf contact op met de personen met dementie en hun mantelzorgers.

Lees de flyer/recruitment tekst

Met vriendelijke groet,

Charlèss Dupont
Namens Prof. Lieve Van den Block, Prof. Tinne Smets & Prof. Chantal Van Audenhove

Beste huisarts,

Wij zijn drie huisartsen-in-opleiding en in het kader van deze vervolgopleiding doen wij onderzoek naar de samenwerking tussen de eerstelijnspsycholoog en de huisarts. De eerstelijnspsycholoog is een relatief recent begrip binnen het zorglandschap. En wij zijn vooral benieuwd naar hoe jullie de samenwerking met deze nieuwe partner nu ervaren, wat jullie goed vinden, wat er beter kan en wat de succesfactoren en drempels binnen deze samenwerking zijn.

Wij interviewden reeds 9 van uw collega’s en 9 eerstelijnspsychologen en aan de hand van hun antwoorden stelden wij twee enquêtes op, één voor elke beroepsgroep. Wij zouden u dan ook vriendelijk willen vragen om 10 minuutjes van uw tijd uit te rekken om deze vragenlijst in te vullen! U zou er ons en de wetenschap een enorm plezier mee doen!

Deelname gebeurt via deze link: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUuHrRdaTCO8j42

Deze studie werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Universiteit Gent (BC-11315 + BC-11317 + BC-11318).

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Olivier Desmet, Jolien Van Thorre en Liese Vander Stichele
Promotor prof. dr. Stefan Heytens, co-promoter dr. Joke Pauwelyn

Geachte huisartsenkring Antwerpen Zuid,

Als 3e master student geneeskunde doe ik in kader van de masterthesis een survey onderzoek naar de kennis, attitude en praktijk van huisartsen tegenover het fenomeen van suikerverlagende overbehandeling bij geriatrische patiënten met diabetes type 2. Het survey onderzoek gebeurt met Prof. Dr. Geert Goderis als promotor en dr. Antoine Christiaens als co-promotor.

Lees de informatiebrief 

Graag bereik ik zoveel mogelijk huisartsen en huisartsen in opleiding om deel te nemen aan dit onderzoek omtrent de hypoglycemische overbehandeling bij geriatrische patiënten met type 2 diabetes mellitus. Deze bevraging voor huisartsen en huisartsen in opleiding werd opgemaakt om een idee te krijgen over eventuele misvattingen of tekorten in de kennis rond diabetes bij geriatrische patiënten zodat deze aangepakt kunnen worden.

Door het delen van deze kennis en/of ervaringen kan men bijdragen aan het in kaart brengen van deze kennis, zodat hier in de toekomst verder naar gehandeld kan worden.  Deze vragenlijst is anoniem en zal ongeveer 5-10 minuten tijd in beslag nemen.

De studie is beschikbaar via onderstaande link:
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cvjzYOTIObmotFk

Hiervoor kan u mij steeds bereiken op dit emailadres (febe.bijnens@student.kuleuven.be).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Febe Bijnens
3e master geneeskunde, KU Leuven