Toegang voor artsen – wetenschappelijk onderzoek

Op deze subpagina kan u info vinden over lopende wetenschappelijke onderzoeken die voor uzelf of voor uw patiënten interessant zouden kunnen zijn, of waarmee u onze collega’s kan helpen en steunen.
Wilt u zelf een lopende studie bekendmaken via deze pagina, graag uw mail aan kringhaaz@gmail.com.  Het kringbestuur zal de inhoud evalueren en bespreken of deze studie toegevoegd kan worden.

Binnenkort start het IMOCAFV project.

In het project wordt onderzoek gevoerd naar de impact van het maken van on onderlinge afspraken tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren binnen de eerste lijn omtrent de aanpak van intrafamiliaal geweld. Het project wordt ondersteund door ebpracticenet.

Het omvat een verdiepende vorming die aansluit bij het bestaande vormingsaanbod rond intrafamiliaal geweld voor huisartsen. Momenteel worden hiervoor ideeën ingezameld aan de hand van een korte online bevraging in alle eerstelijnszones. De link vindt u terug in de bijgevoegde brief.  Op basis van deze input wordt in juni een gespreksgroep over samenwerking gepland in een aantal pilootzones (zie hieronder).

Daarom zou ik u willen vragen om onderstaande brief met link naar de bevraging te willen verspreiden naar alle leden van uw kring. Hoe meer huisartsen hieraan deelnemen, hoe beter de nominale groepen de mening en ervaring van de huisartsen kunnen meenemen in de consensusvorming.

brief aan huisartsenkringen over IMOCAFV project_samenwerken rond IFG

Ook is het een gelegenheid om extra gemotiveerde en geïnteresseerde huisartsen te detecteren die zich verder willen engageren in het project (los van de ELZ waarin ze zich bevinden).

Ter info: het IMOCAFV-project gaat weldra van start in de volgende eerstelijnszones:

  • ELZ Westhoek en ELZ Westkust en Polder (West-Vlaanderen)
  • ELZ Scheldekracht (Oost-Vlaanderen). CAW Oost-Vlaanderen en VLOCO. ELZ Aalst en ELZ Dender toonden ook interesse in Oost-Vlaanderen
  • ELZ Antwerpen-Noord (FJC Antwerpen)
  • ELZ Klein-Brabant-Vaartland (FJC Mechelen)
  • FJC de Kempen en de Welzijnsraad de Kempen toonden interesse in het bijzonder in de zones ELZ Kempenland, ELZ Midden-Kempen en ELZ Baldemore (definitieve afspraken worden binnenkort gemaakt)
  • ELZ ZOHageland is nog in bespreking (CAW Oost-Brabant)

 

Uitkijkende naar een groot aantal deelnemende huisartsen danken wij u reeds bij voorbaat voor de verspreiding van de documenten.

Aarzel niet contact op te nemen bij vragen met Dr. Leo Pas (projectleider) of Charlotte Sercu (charlotte.sercu@domusmedica.be)

Geachte,

Als Huisartsen-in-Opleiding maken wij, dr. Tom Robben en dr. Ine Vervoort, een master-na-masterthesis rond het gebruik van een gestandaardiseerde heteroanamnese in de case-finding van dementie. Hierbij wordt binnen de Vlaamse huisartsensetting het gebruik van een heteroanamnestische vragenlijst voor naasten van patiënten met een vermoeden van dementie onderzocht.

Lees hier meer over de thesis

Alvast hartelijk bedankt,

Met vriendelijke groeten

Dr. Tom Robben en Dr. Ine Vervoort

tom.robben@student.kuleuven.be en ine.vervoort@student.kuleuven.be

Master-na-master Huisartsgeneeskunde KU Leuven

Onder begeleiding van professor Birgitte Schoenmakers

Beste collega’s,

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. Hiervoor maakten we een online vragenlijst die we reeds rondstuurden naar alle huisartsenkringen in Vlaanderen. We zagen onze vragenlijst reeds verschijnen in enkele nieuwsbrieven, waarvoor dank.
Tot op heden blijft de respons echter beperkt, en bereikten we nog maar 10% van onze beoogde responses. Daardoor zouden we jullie opnieuw willen vragen om onze vragenlijst op zoveel mogelijk manieren te helpen verspreiden: zij het via fysieke exemplaren met QR-code in de wachtpost, zij het via een rechtstreeks doorsturen van onze informatiebrief.

Hieronder vinden jullie onze mail met informed consent in bijlage terug. Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Collegiale groeten namens alle groepsleden,
Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Dr. Prof. Schoenmakers Birgitte – Huisarts

Geachte collega’s,

Wij zijn 4 HAIO’s (huisartsen in opleiding), die voor onze masterpaper een studie doen over kindermishandeling, en hoe dit zich presenteert in de huisartsenpraktijk. We gaan op zoek naar de knelpunten die huisartsen ervaren in de detectie en de aanpak van kindermishandeling. Dit doen we enerzijds via een vragenlijst, en daarvoor hebben wij jullie hulp nodig!

Waarom hebben we uw hulp nodig?

We proberen zoveel mogelijk ervaringen van huisartsen te verzamelen, om zo de meest ervaren knelpunten te definiëren.

Belang van de studie: 

  • Er is een hoge prevalentie van kindermishandeling, die steeds jaarlijks toeneemt.
  • Kindermishandeling geeft veel nefaste lange termijneffecten met grote biopsychosociale impact.
  • Vroegtijdige opsporing van kindermishandeling heeft een significant economisch voordeel.
  • Pandemieën zijn gekenmerkt door een daling van de beschermende factoren en een toename van de risicofactoren voor kindermishandeling.

 

Wat wordt er van u verwacht? Het invullen van de enquête neemt een 10-tal minuten in beslag.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie,

kunt u deelnemen via onderstaande link.

Voor aanvang van de studie vindt u hierbij het toestemmingsformulier (informed consent form) : Informatiebrief en informed consent

Link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOzCDszwz0ztOKy

Alvast bedankt voor uw tijd om deze mail door te nemen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast om aan dit onderzoek mee te werken als wij!

Voor een 2de deel van onze studie hebben we enkele huisartsen nodig die deelnemen aan een interview, gevolgd door een discusieforum. Indien jullie wensen deel te nemen aan dit onderdeel of graag extra informatie hadden ontvangen stuur dan een mailt naar het volgende e-mailadres: (knelpuntenkindermishandeling@gmail.com)

Deze studie wordt uitgevoerd onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers en werd goedgekeurd door ethisch commissie onderzoek UZ/KU Leuven. MP018427-nummer.

Met vriendelijke groeten namens alle groepsleden,

Dr. Boussemaere Elien – HAIO
Dr. De Vos Pieter – HAIO
Dr. Hiremath Shravan – HAIO
Dr. Vandendriessche Cinzia – HAIO
Onder begeleiding van Prof. Dr. Schoenmakers Birgitte – Huisarts
(knelpuntenkindermishandeling@gmail.com)

Direct-Physio trial – Informatie voor huisartsen

Link naar het artikel dat enkele maanden geleden verscheen op de website van Domus Medica (https://www.domusmedica.be/actueel/directe-toegang-tot-kinesitherapie-voor-acute-lage-rugpijn-een-pragmatische-pilootstudie).

Indien u vragen zou hebben over dit onderzoek, mag u steeds contact met ons opnemen via volgend e-mailadres: pieter.severijns@uhasselt.be.

“Ik ben een huisarts in opleiding en graag stel ik u mijn masterproef voor. Hierbij bevragen we Vlaamse huisartsen rond kennis en percepties van professionele tolken tijdens consultaties.

Wat maakt dit onderzoek zo relevant?

Tijdens uw consultaties komt u waarschijnlijk in aanraking met patiënten of hun familie die de voertaal of een gemeenschappelijke alternatieve taal (vb. Engels) niet of onvoldoende spreken of begrijpen. Hierdoor ontstaat een taalbarrière. Arts of patiënt kunnen zich hierdoor onvoldoende uitdrukken en miscommunicatie kan optreden. Uit onderzoek weten we dat het gebruik van professionele tolken zorgt voor meer kwaliteit in de zorg.

Dit is de eerste grootschalige bevraging bij Vlaamse huisartsen rond dit thema. Aan de hand van dit onderzoek kan nagegaan worden wat de noden zijn bij de Vlaamse huisarts om het gebruik van een professionele tolk te stimuleren.

Ook indien u weinig of geen gebruik maakt van professionele tolken, willen we u vragen om deze vragenlijst toch in te vullen.

Indien u niet wenst deel te nemen, mag ik u vragen om toch de link te openen en kort enkele vragen  in te vullen. Dit is ook waardevolle informatie voor het onderzoek.

Het invullen van de enquête duurt 5 à 8 minuten. Klik hier om de enquête te starten.

Op het einde van de enquête vindt u enkele praktische tips voor de organisatie van taalondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Hartelijk dank voor uw enthousiasme en medewerking.

Deze enquête kadert binnen een MaNaMa thesis huisartsgeneeskunde van HAIO Hannah Keymeulen onder leiding van promotor Prof. Dr. Stéphanie De Maesschalck en werd goedgekeurd door de ethische commissie UGent.”

Als hoofdonderzoeker van de DAWN camostat trial zou ik deze studie graag onder de aandacht van de huisartsen in Vlaanderen willen brengen. Zou het mogelijk zijn om onderstaand bericht aan de collega’s uit jullie kring door te sturen?

De DAWN camostat trial is een studie die de effectiviteit van een bestaand medicijn bij patiënten met milde covid onderzoekt, in de hoop hen zo sneller te laten genezen en uit het ziekenhuis te houden.

De studie is een samenwerking tussen de huisartsencentra van de KU Leuven, UA, UGent, VUB en Luik. Het is een niet-commerciële studie, gefinancierd door het KCE = een federale overheidsinstelling.

Het is de eerste therapeutische studie in België waarvoor patiënten zichzelf rechtstreeks kunnen aanmelden. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel van het bestaan van de studie afweten. Om die reden proberen we op zoveel mogelijk plaatsen posters en flyers op te hangen om de studie onder de aandacht van patiënten te brengen. Als jullie graag materiaal ontvangen, bezorgen we dit graag. Je mag ook altijd patiënten die in aanmerking komen voor de studie, namelijk 40 plussers met symptomatische covid, de studie aanbevelen en hen verwijzen naar de website. https://www.epi-centre.be/nl/dawn-camostat

Als een patiënt van jou in de studie wordt opgenomen, krijg je hierover een bericht. De opvolging gebeurt volledig door ons, we vallen jou daar niet mee lastig.

De studie is om vele redenen een mijlpaal in de huisartsgeneeskunde in België. Heel concreet kunnen we op deze manier onze patiënten met covid toch iets aanbieden. En dit zonder verwijzing naar het ziekenhuis!

Als jullie graag meer informatie willen, stuur me dan gerust een mailtje: ann.vandenbruel@kuleuven.be

Alvast veel dank

Ann

PROF DR ANN VAN DEN BRUEL
KU Leuven   |   Department of Public Health and Primary Care
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
ann.vandenbruel@kuleuven.be   |   www.epi-centre.be
Kapucijnenvoer 7 bus 7001 – 3000 Leuven – Belgium

Beste (para-)medische hulpverlener,

Binnen het Vlaamse zorglandschap is er sinds enkele jaren een toename van mobiele psychiatrische teams die langdurige zorg verlenen aan personen met een ernstig psychiatrische aandoening. Ook binnen uw regio is een mobiel team actief (Mobiel Team Multiversum).

Bij personen met een ernstig psychiatrische aandoening, de doelgroep van deze mobiele teams, is er sprake van een lagere levensverwachting (circa 13-30 jaar minder) vergeleken met de algemene bevolking. Van deze vervroegde mortaliteit kan 60% worden toegeschreven aan lichamelijke aandoeningen. Desondanks deze feiten blijkt uit onderzoek dat correcte screening en opvolging met betrekking tot lichamelijke klachten binnen deze doelgroep slechts bij 30% wordt uitgevoerd. Omdat mobiele teams eerder gericht zijn op de psychosociale context is het van belang in te zetten op samenwerking en coördinatie zorg tussen deze gespecialiseerde teams en andere (eerstelijns)hulpverlening.

Momenteel loopt er vanuit de Universiteit Antwerpen een onderzoek waarbij 2 ‘liaisonverpleegkundigen’ binnen het mobiele team Multiversum somatische screening en samenwerking trachten te faciliteren en drempelverlagend te werken. Om in te schatten hoe u momenteel de samenwerking met het mobiele psychiatrisch omtrent lichamelijke opvolging van hun cliënten ervaart hadden we u graag gevraagd volgende korte (5-10 minuten) vragenlijst in te vullen.  De vragenlijst vindt u via DEZE LINK

In september 2022 zal u een tweede uitnodiging krijgen om na te gaan of het inzetten van deze verpleegkundigen de ervaren samenwerking kan verbeteren.

Wij danken u alvast van harte om uw deelname aan dit onderzoek! Bij verdere vragen kan u steeds terecht bij onderstaande onderzoeker.

 

Met vriendelijke groeten,

Martens Nicolaas

Predoctoraal onderzoeker

Nicolaas.martens@uantwerpen.com

Onder supervisie van:

Prof. dr. Geert Dom

Dr. Marianne Destoop

Geachte dokter,

Het afgelopen half jaar, sinds januari 2021, worden in uw regio patiënten met Covid-19 opgevolgd door middel van telemonitoring. Deze opvolging wordt gecoördineerd door UZA.

U bent als huisarts mogelijks in contact gekomen met patiënten die thuis met telemonitoring werden opgevolgd. Indien u in contact bent gekomen met telemonitoring, dan is ons team van de KU Leuven en UCL geïnteresseerd in uw ervaring.

In opdracht van het RIZIV/KCE evalueren wij de toepassing van telemonitoring binnen de Belgische zorgcontext. Op deze manier hopen we aanbevelingen te kunnen formuleren over de implementatie van telemonitoring. Uw perspectief als huisarts lijkt ons daarin belangrijk.

Wij zouden u graag uitnodigen om deel te nemen aan een eenmalige online focusgroepgesprek. In een kleine groep, met een aantal van uw collega huisartsen, zullen wij u vragen stellen over uw ervaring met deze patiënten; bijvoorbeeld: welke informatie over telemonitoring heeft u ontvangen, hoe is de communicatie met de patiënt en het ziekenhuis verlopen, wat vond u er goed aan, wat kon beter. We verwachten dat de focusgroep ongeveer een uur tot 1.5 uur zal duren.

Wij hopen dat u uw ervaring met ons wenst te delen.

Indien u geïnteresseerd bent dan kan u dit bevestigen per e-mail bij Bastiaan Van Grootven: bastiaan.vangrootven@kuleuven.be. Een onderzoeker van ons team zal u dan contacteren om een geschikte datum te zoeken voor het focusgroepgesprek, en u informeren over het verdere verloop.

Dank om onze vraag in overweging te nemen.

 

 

In deze COVID-tijden, nog meer dan anders, vallen de psychosociale noden van mensen op.

Met psychosociale noden bedoelen we het geheel van psychische, sociale, culture en levensbeschouwelijke factoren die een invloed hebben op menselijk gedrag en gezondheid.

Hiertoe behoren: mentaal welbevinden (oa rouwverwerking,… ), woonomstandigheden, financiële toestand (oa. Werkloosheid,…), gezinssituatie (oa. isolement, mishandeling, opvoedingsproblemen, …).

Wij zijn leden van een onderzoeksteam van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Door middel van de volgende vragenlijst proberen wij in kaart te brengen wat de huidige visie en ervaringen van huisartsen zijn op het vlak van psychosociale noden bij hun patiënten. Zowel op vlak van identificeren als aanpakken van deze noden.
De verwerking van de gegevens gebeurt volledig anoniem. Er wordt enkel de volgende persoonsgebonden kenmerken bevraagd: leeftijdscategorie, geslacht, grootte van praktijk. Er zijn geen juist of foute antwoorden. Wij willen graag weten hoe jullie dit zien en ervaren.

Ga naar de survey:
https://forms.gle/jSDjUoQUAyK7qAJk9

Voor vragen kan u steeds terecht bij ons via: dokterdebelder@hotmail.com

Dr. Simon De Belder
Huisarts, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen

Prof. Dr. Hilde Bastiaens
Prof. Dr. Hilde Philips

Beste collega’s

Om ervoor te zorgen dat toekomstige beleidsinitiatieven zo goed mogelijk aansluiten bij onze ervaringen en vooral onze behoeften als huisartsen, onderzoekt het EBPracticeNet, referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners, in Vlaanderen met steun vanuit alle universiteiten en Domus Medica, welke acties, instrumenten en initiatieven voor huisartsen wij zinvol vinden in de strijd tegen antibioticaresistentie.

De Antibiotics GPS (Antibiotics General Practitioner Survey) peilt naar uw persoonlijke meningen, ervaringen en moeilijkheden met betrekking tot het voorschrijven van antibiotica, de huidige beleidsinitiatieven, ondersteunende instrumenten, (snel)testen, richtlijnen, … voor doelmatig gebruik van antibiotica bij veelvoorkomende infecties. Deze vragenlijst vraagt ook welke lessen we kunnen trekken uit de coronacrisis die relevant zijn voor het antibioticabeleid. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden bij het opzetten van nieuwe interventies om antibioticaresistentie te verminderen.

Ook al wordt deze vragenlijst tijdens een drukke en uitzonderlijke periode gelanceerd, toch willen we u vragen om met uw deelname deze unieke kans te grijpen om het toekomstige antibioticabeleid in België mee richting te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zullen anoniem verwerkt en gerapporteerd worden.

Klik hier om naar de Antibiotics GPS te gaan.

Indien u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door te mailen naar Elien.Colman@UAntwerpen.be.

Stuur deze oproep graag ook meteen door naar uw collega’s om hen aan te zetten ook deel te nemen. Hoe groter de respons, hoe beter deze studie ertoe kan bijdragen dat toekomstige beleidsinitiatieven aansluiten bij de ervaringen, behoeften en opinies van huisartsen.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking

Beste,

Ik ben doctoraatsstudente aan de UA en wij zijn deze eind december gestart met een studie naar maag- en darmklachten bij covid. Hiervoor zoeken we zo veel mogelijk patiënten die momenteel ziek zijn of ziek zijn geweest in de voorbije maanden. In deze studie werken we met 4 digitale vragenlijsten verspreid over een jaar.
We hebben een kleine flyer gemaakt en vroegen ons af of jullie deze zouden willen meegeven aan alle mogelijke covid patiënten die langs komen bij de triageposten.
Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst dan hoor ik het graag.

Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten,
Dr. Kathleen Van Malderen

 


download hier de flyer of lees hem hieronder

Binnen de Universiteit Antwerpen zijn we gestart met een nieuwe studie naar maag- en darmklachten tijdens en na infectie met COVID-19. Hiervoor zoeken we personen die momenteel COVID-19 hebben of hebben doorgemaakt in de voorbije maanden. Met behulp van digitale vragenlijsten bevragen we kort enkele symptomen. Verspreid over een jaar zullen we je viermaal vragen om deze vragenlijst in te vullen.

Ook als u geen maag- of darmklachten heeft helpt u ons onderzoek door de vragenlijsten in te vullen.

Wil je meer informatie of deelnemen? Bezoek dan de website www.ibsbelgium.org of scan onderstaande QR-code.

 

Beste collega’s,

Hierbij informeren we u over de opstart van een studie bij ambulante Covid-positieve patiënten. U weet dat het Coronavirus het risico op trombose significant verhoogt. Gehospitaliseerde patiënten worden daarom behandeld met LMWH. De ETHIC trial wil onderzoeken of dit ook zinvol is bij ambulante patiënten.

In deze gerandomizeerde studie  geeft men mensen met Covid symptomen en extra risicofactoren gedurende 21 dagen een preventieve dosis Clexane, hetzij standaardzorg (geen LMWH). Deze studie wordt georganiseerd door Thrombosis Research Institute in Londen, UK. De studie is goedgekeurd door het Ethisch Comité van het UZA. Bijgevoegd meer info over in- en exclusiecriteria.

Inclusiecriteria: Patiënten ≥ 55 jaar, Covid positief én met symptomen, én met twee andere risicofactoren (leeftijd ≥ 70 jaar, BMI > 25, diabetes, COPD, cardiovasculair lijden, corticoïden gebruik).

We proberen via triagecentra te werken, maar ook u als huisarts of huisartsenpraktijk kan patiënten verwijzen.

U beslist als behandelende huisarts of u uw patiënt aanmeldt hiervoor Let wel: randomisatie moet kunnen plaatsvinden ten laatste 9 dagen na het begin van de klachten. Wenst u zelf patiënten aan te melden dan kan dit via De Siilo app (‘Ethic Study’ groep) of stuurt u een mail naar coronastudie@klina.be (u hoeft daar geen patiëntgegevens in te zetten) of via 03 650.52.88. Er worden geen bijkomende acties verwacht van de huisarts behoudens de klassieke follow-up. Het studieteam doet al het werk en is  bij problemen steeds beschikbaar. Per geïncludeerde patiënt is er een vergoeding die dan u als verwijzer toekomt.

Wenst u meer uitleg? Stuur een mailtje naar coronastudie@klina.be en we beleggen een webcall!

Info document Ethic vs. 4.0

 

Hopende op uw medewerking!

Mvg

Dr. Frank cools

Nationaal coördinator Ethic Studie

Geachte

Ik ben Jana Jacobs, studente geneeskunde aan de KU Leuven, en doe i.k.v. mijn masterproef een onderzoek naar de inschatting van beslissingsbekwaamheid van adolescenten in de huisartsenpraktijk. Met deze studie wil ik voor een aantal factoren nagaan in welke mate ze een rol spelen bij het inschatten van de maturiteit van adolescenten, enerzijds door huisartsen en anderzijds door adolescenten zelf.

Ik ben dus op zoek naar huisartsen om deze anonieme online vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_51Gn0sF3vGZtZ5k

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of ervaringen, bijdragen aan meer duidelijkheid omtrent de manier waarop maturiteit van adolescenten wordt ingeschat om zo eventueel tot een duidelijke regelgeving te komen.
​
Deze studie (MP019031) is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KULeuven.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jana Jacobs en Birgitte Schoenmakers​​